Rozcestník


Kontakt

 • Ing. Ladislava Fiedlerová
  koordinátor projektu Brno-Zdravé město
  Adresa Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 173 075


Aktuality

Konference Národní sítě Zdravých měst v lednu 2023, Brno

26. až 27. ledna 2023 budeme v Brně-Zdravém městě hostit Konferenci NSZM ČR s podtitulem INVESTICE – ENERGETIKA – DOBRÁ PRAXE. Pro účast je nutná registrace.

Tématy budou:

 • Investice vs. inflace,
 • Komunitní energetika v praxi,
 • Spolupráce s developery v obcích a krajích,
 • Investice do energetiky a nová technická řešení,
 • Společné projekty veřejného a soukromého sektoru,
 • Kaleidoskop inspirací (ukázková řešení z obcí k participaci, plánování a rozvojovým tématům).

Konference je pod záštitou ministra průmyslu a obchodu a ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy a Masarykovou univerzitou v Brně.

Pozvánka na konferenci

Výroční zasedání Zdravých měst WHO v listopadu 2022, Kodaň

Klíčovým strategickým setkáním pro spolupráci cca 130 měst a 30 národních sítí je právě WHO Healthy Cities Annual Business and Technical Meeting 2022.
Letošními tématy konference byly:

 • Země (One health – building a resilient future, Sustainable urban design and healthy placemaking);
 • Lidé a prosperita (Prosperous lives for all – creating economies of well-being, Building back fairer – lessons learned from COVID-19);
 • Mír a spolupráce (Creating inclusive communities – migration and health, Fostering coalitions for mental health for a healthier future).

Cílem setkání byla výměna informací mezi všemi členy evropské sítě Zdravých měst WHO, analýza vznikajících problémů, zpráva Sekretariátu o činnosti sítě a volby do Poradního výboru sítě.

Jak můžeme budovat lepší život ve městech? Vzhledem k tomu, že města v Evropě zaznamenávají vzestupnou tendenci k vytváření územního plánování v městském prostředí se zaměřením na zlepšení zdraví, koordinátorka projektu Brno – Zdravé město a politik odpovědný za tuto gesci RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., byli pozváni na výroční konferenci Světové zdravotnické organizace Zdravá města 2022, jež se konala na mezinárodní půdě OSN. Zástupci přibližně 130 měst a přibližně 30 národních sítí, kteří pracují na budování čistších a ekologičtějších měst, se sešli, aby zintenzivnili diskusi o vzájemném působení zdraví lidí, zvířat a životního prostředí – označovaném také jako přístup Jedno zdraví.

V době, kdy jsou evropská města zasažena pandemií COVID-19, energetickou krizí a souběžnými vlnami veder, je nutné si uvědomit, že životy všech v našem ekosystému jsou úzce propojeny a na sobě vzájemně závislé. Regionální ředitel WHO pro Evropu Dr. Hans Kluge ocenil práci, kterou města v Evropské síti Zdravých měst při WHO odvedla, a řekl: „Jste tvůrci změn, kteří jdou v této bezprecedentní době příkladem.“ Pro rychle se měnící evropský kontinent poskytla konference platformu k diskusi a vytvoření společného hlasu, který usiluje o zdraví a blahobyt pro všechny. To vše je také v souladu s tématem Jedna planeta, jeden člověk, jedno zdraví, protože v centru pozornosti jsou nejen lidé, ale i zvířata a životní prostředí.

Evropská síť Zdravých měst při WHO pomáhá místním a národním orgánům účinně předcházet globálním zdravotním hrozbám, předvídat je a reagovat na ně, jelikož konference poskytuje zázemí pro výměnu informací. Síť na konferenci sdílela příručku 20 kroků k rozvoji a replikaci modelu zdravého města – aby budoucí generace mohly těžit z výhod těchto myšlenek a řešit ničivé dopady na životní prostředí a kvalitu života, musí národní orgány jednat již dnes a společně podniknout kroky směrem k uskutečnění přístupu Jednoho zdraví.

Ohlédnutí za událostí World Café Brno

V úterý 15. listopadu v odpoledních hodinách jsme se potkali v příjemném prostředí Café Práh se zástupci starších obyvatel města Brna a odborné veřejnosti (zástupci seniorských organizací a klubů), abychom diskutovali o tématech souvisejících s aktivním stárnutím včetně příkladů dobré praxe a nejlepších zdrojů informací o různých formách aktivního trávení času.

Postřehy, nápady a závěry shromážděné během společného posezení s občerstvením budou zahrnuty do souhrnné zprávy, která poslouží jako podklad k vytvoření brožury na jaře 2023 pro místní aktivity přizpůsobené potřebám seniorů i pro partnerská města.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům setkání za příjemnou náladu, kterou společně vytvořili, a za jejich podnětné zkušenosti a nápady, ze kterých budeme v budoucnu čerpat.

Podzimní škola Zdravých měst v listopadu 2022, Jihlava

9. až 11. listopadu se uskutečnila Podzimní škola Zdravých měst. Tématem byla koordinace volnočasových aktivit. Hostitelem akce byl Zdravý Kraj Vysočina ve spolupráci se Zdravým městem Jihlava.

Co se stihlo za 2,5 dne:
– přes 140 účastníků ze všech koutů republiky;
– prezentace a ocenění dobré praxe;
– intenzivní lektorský kurz k projektovému řízení;
– diskusní setkání politiků Zdravých měst;
– diskusní setkání a exkurze k tématu volného času dětí a mládeže;
– rozvojovna pro členy NSZM;
– školení k online nástrojům;
.. a průběžná pracovní diskuse s přáteli z celé ČR.

Veškeré výstupy z akce a fotogalerii naleznete zde.

Workshop I. Aktivní stárnutí v zemích V4 v září 2022, Budapešť

V září se uskutečnil Workshop I., kterého se účastnili všichni zástupci projektu Aktivní stárnutí v zemích V4: Dunajská Streda (Slovenská republika), Łódź (Polská republika) a Pécs (Maďarsko), které je součástí Asociace zdravých měst Karpatské kotliny (dříve Maďarská síť Zdravých měst).

Brno-Zdravé město a partneři projektu prezentovali informace z města, regionu a státu týkající se seniorů. Velmi přínosná byla výměna dobré praxe týkající se aktivního stárnutí.

Jednalo se o přípravu na akci World Café, které proběhne do konce listopadu v Brně i v každém spřáteleném městě V4.

Všichni účastníci projektu Aktivní stárnutí v zemích V4, zaří 2022

Projekt Brno-Zdravé město

Světová zdravotnická organizace (WHO) iniciovala v roce 1988 vznik mezinárodního projektu Zdravé město s cílem zlepšit zdraví a kvalitu života obyvatel měst. Město Brno se do projektu zapojilo v roce 1994 a stalo se zakládajícím členem Národní sítě zdravých měst ČR.

Od roku 1996 reprezentuje město Brno jako jediné Českou republiku v Evropské síti Zdravých měst, zastřešenou Světovou zdravotnickou organizací. Získané zkušenosti a příklady dobré praxe může město Brno využívat při tvorbě vlastních projektů a aktivit.

Brno-Zdravé město dlouhodobě spolupracuje s městy a národními sítěmi v Akční skupině aktivního stárnutí a dále v Pracovní skupině zdraví a životní prostředí.

Zdravé město není jen projekt, ale vize, strategie i konkrétní realizace opatření ve prospěch občanů. Vychází přitom ze základních dokumentů „Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR“, „Zdraví 2030 – Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030“ a oborových strategických dokumentů ČR.

Zdravé město by mělo mít jasnou vizi, kam směřuje v oblastech, které přímo nebo nepřímo ovlivňují život občanů (životní prostředí, zdravotnické a sociální služby, bytová výstavba, doprava, vzájemná spolupráce organizací na opatřeních a aktivitách podporujících zdraví a zdravý životní styl, ale také participace občanů na vytváření této vize a její realizaci). Základním předpokladem je politická vůle město optimálně rozvíjet a přijímat všechna opatření ve prospěch občanů. Politická reprezentace města Brna schválila v prosinci 2017 hlavní strategický dokument „Strategie pro Brno 2050“, který určuje jeho dlouhodobý směr rozvoje.


Strategie Brno 2050

Jaké jsou konkrétní vize „Strategie pro Brno 2050“?

Brno bude příjemným městem, ve kterém se propojuje příroda se zástavbou. Zelené střechy či fasády budov se stanou přirozenou součástí města, živá nábřeží brněnských řek budou oblíbenými místy pro trávení volného času, sport i relaxaci. Během 10 minut pěší chůze se většina Brňanů pohodlně dostane do nejbližšího parku. Zeleň a voda ve městě zároveň pomohou snížit negativní dopady klimatické změny, které všichni pociťujeme již nyní. Zmírní letní vlny veder a pomohou nám lépe hospodařit s dešťovou vodou, která nebude zbytečně končit v kanalizaci.

Moderní dopravní uzel, kombinující různé druhy dopravy. Cesta vlakem do Prahy za hodinu a do Vídně za 45 minut. I to je součástí vize města do roku 2050. Brno vyřeší napojení města na důležité evropské dopravní koridory a sítě. Kvalitní dopravní spojení přiblíží Brno světu.

V době rostoucích globálních bezpečnostních rizik i stále častějších živelních katastrof chceme město připravené na jakoukoliv nenadálou situaci. Lidé se budou v Brně cítit bezpečně – kdekoliv ve městě, ve dne i v noci.

Čistota města se stane běžným standardem. Zní to jednoduše, ale v čistotě veřejných prostranství nás čeká ještě hodně práce. Stejně jako v oblasti lepšího využití odpadu – jeho recyklace a využití jako nového surovinového zdroje. Našim cílem je vytvářet odpadu co nejméně (jen pětinu současného množství) a ten, který vyprodukujeme, pak co nejlépe znovu využít. Zdroje tak budou v rámci města „cirkulovat“. Budeme šetrnější k životnímu prostředí. A přestaneme vytvářet skládky.

Na úřad už budou fyzicky chodit jen ti, kteří skutečně chtějí, ne všichni, protože musí. Běžné záležitosti budou moci Brňané vyřídit on-line odkudkoliv na světě. Informace o městě budou přehledné a srozumitelné. 

Na základní rozvojový dokument samozřejmě navazují oborové strategie a akční plány, které rozvíjejí základní strategii do konkrétních opatření. Na tvorbě těchto dokumentů se podílejí odborní pracovníci Magistrátu města Brna, externí odborníci z akademické sféry, podnikatelské sféry i neziskových organizací. Nezbytná je také participace samotných obyvatel na tvorbě, ale hlavně na realizaci přijatých opatření a aktivit. Pro odbor zdraví Magistrátu města Brna je základním oborovým dokumentem „Plán zdraví města Brna 2018–2030“.

Plán zdraví obsahuje část analytickou včetně SWOT analýzy, dále část strategickou, zahrnující oblasti, kterým se Plán zdraví věnuje. Tyto oblasti jsou: politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence, politika zdravé rodiny, aktivní a zdravé stárnutí, podpora osob pečujících o osobu blízkou a prevence domácího násilí. Poslední, programová část zahrnuje konkrétní opatření. 

Úkolem projektu Brno–Zdravé město je podílet se přímo na aktivitách Odboru zdraví Magistrátu města Brna, spolupracovat s ostatními odbory Magistrátu města Brna v oblastech, které bezprostředně souvisí se zajištěním zdraví a zdravého životního stylu (oblast bydlení, oblast sociální, školství a sport, životní prostředí, doprava) a sledovat aktivity v oblasti bezpečnosti města, participace občanů, průmyslu, inovací, inkluze, rovnosti mužů a žen a dalších oblastí. 

V rámci Národní sítě Zdravých měst se projekt Brno – Zdravé město inspiruje zkušenostmi a příklady dobré praxe ostatních měst a předává své zkušenosti a své příklady dobré praxe. 


Projekt Aktivní stárnutí v zemích V4

V celém evropském regionu a tudíž i v zemích Visegrádské čtyřky roste v populaci počet a podíl lidí nad 60 let. Tempo tohoto přírůstku je rychlejší než v předchozích desetiletích. Z tohoto důvodu se zdravé stárnutí obyvatelstva stalo jednou z hlavních výzev Organizace Spojených Národů pro desetiletí 2021 až 2030.

Brno–Zdravé město se úspěšně zapojilo do projektu Aktivní stárnutí v zemích V4 a to díky finanční podpoře Visegrádského fondu. Partnery města v projektu jsou: Dunajská Streda (Slovenská republika), Łódź (Polská republika) a Pécs (Maďarsko), které je součástí Asociace zdravých měst Karpatské kotliny (dříve Maďarská síť Zdravých měst).

Cílem projektu je podpořit aktivní stárnutí v zemích V4, určit nejúčinnější způsoby motivace, aby občané měli příležitosti i informace k udržení aktivního života i ve vyšším věku – ať už fyzického, duševního nebo kulturního.

Město Brno má jednu z nejvyšších hodnot indexu stáří v České republice. Změna věkové struktury obyvatel je způsobena prodlužováním délky života díky růstu kvality zdravotní péče a změny životního stylu obyvatel k lepšímu. Dostupnost zdravotní péče je v Brně na velmi dobré úrovni. Vzhledem ke zvyšování počtu seniorů se dlouhodobě město Brno snaží klást velký důraz na péči o zdraví seniorů a jejich aktivní život, což bylo prioritou již od vzniku Plánu aktivního stárnutí v roce 2012. Aktivní složka života ve stáří je zakotvena ve strategickém dokumentu Strategie Brno 2050 a v Plánu zdraví.

Projekt probíhá od července 2022 do června 2023.


Pracovní skupina WHO Zdravé stárnutí


Dokumenty

Město Brno a Fair trade

Výroční zprávy projektu Brno-Zdravé město

Činnost projektu Brno-Zdravé město do roku 2014


Užitečné odkazy

Národní síť Zdravých měst ČR

Evropská síť Zdravých měst WHO

Projekt Aktivní stárnutí v zemích V4