Kontakt:

 • MUDr. Zora Prosková
  koordinátor projektu Brno-Zdravé město
  Adresa Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 173 075
 • Ing. Ladislava Fiedlerová
  koordinátor projektu Brno-Zdravé město
  Adresa Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 173 075

Smysl a cíl projektu:


Světová zdravotnická organizace (WHO) iniciovala v roce 1988 vznik mezinárodního projektu Zdravé město s cílem zlepšit zdraví a kvalitu života obyvatel měst. Město Brno se do projektu zapojilo v roce 1994 a stalo se zakládajícím členem Národní sítě zdravých měst ČR.

Od roku 1996 reprezentuje město Brno jako jediné Českou republiku v Evropské síti Zdravých měst, zastřešenou Světovou zdravotnickou organizací. Získané zkušenosti a příklady dobré praxe může město Brno využívat při tvorbě vlastních projektů a aktivit podporujících zdraví v nejširším smyslu – to je dle definice WHO stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo zdravotního postižení.

Zdravé město není jen projekt, ale vize, strategie i konkrétní realizace opatření ve prospěch občanů. Vychází přitom ze základních dokumentů „Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR“, „Zdraví 2030 – Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030“ a oborových strategických dokumentů ČR.

Zdravé město by mělo mít jasnou vizi, kam směřuje v oblastech, které přímo nebo nepřímo ovlivňují život občanů (životní prostředí, zdravotnické a sociální služby, bytová výstavba, doprava, vzájemná spolupráce organizací na opatřeních a aktivitách podporujících zdraví a zdravý životní styl, ale také participace občanů na vytváření této vize a její realizaci). Základním předpokladem je politická vůle město optimálně rozvíjet a přijímat všechna opatření ve prospěch občanů. Politická reprezentace města Brna schválila v prosinci 2017 hlavní strategický dokument „Strategie pro Brno 2050“, který určuje jeho dlouhodobý směr rozvoje.

Jaké jsou konkrétní vize „Strategie pro Brno 2050“?

Brno bude příjemným městem, ve kterém se propojuje příroda se zástavbou. Zelené střechy či fasády budov se stanou přirozenou součástí města, živá nábřeží brněnských řek budou oblíbenými místy pro trávení volného času, sport i relaxaci. Během 10 minut pěší chůze se většina Brňanů pohodlně dostane do nejbližšího parku. Zeleň a voda ve městě zároveň pomohou snížit negativní dopady klimatické změny, které všichni pociťujeme již nyní. Zmírní letní vlny veder a pomohou nám lépe hospodařit s dešťovou vodou, která nebude zbytečně končit v kanalizaci.

Moderní dopravní uzel, kombinující různé druhy dopravy. Cesta vlakem do Prahy za hodinu a do Vídně za 45 minut. I to je součástí vize města do roku 2050. Brno vyřeší napojení města na důležité evropské dopravní koridory a sítě. Kvalitní dopravní spojení přiblíží Brno světu.

V době rostoucích globálních bezpečnostních rizik i stále častějších živelních katastrof chceme město připravené na jakoukoliv nenadálou situaci. Lidé se budou v Brně cítit bezpečně – kdekoliv ve městě, ve dne i v noci.

Čistota města se stane běžným standardem. Zní to jednoduše, ale v čistotě veřejných prostranství nás čeká ještě hodně práce. Stejně jako v oblasti lepšího využití odpadu – jeho recyklace a využití jako nového surovinového zdroje. Našim cílem je vytvářet odpadu co nejméně (jen pětinu současného množství) a ten, který vyprodukujeme, pak co nejlépe znovu využít. Zdroje tak budou v rámci města „cirkulovat“. Budeme šetrnější k životnímu prostředí. A přestaneme vytvářet skládky.

Na úřad už budou fyzicky chodit jen ti, kteří skutečně chtějí, ne všichni, protože musí. Běžné záležitosti budou moci Brňané vyřídit on-line odkudkoliv na světě. Informace o městě budou přehledné a srozumitelné. 

Na základní rozvojový dokument samozřejmě navazují oborové strategie a akční plány, které rozvíjejí základní strategii do konkrétních opatření. Na tvorbě těchto dokumentů se podílejí odborní pracovníci Magistrátu města Brna, externí odborníci z akademické sféry, podnikatelské sféry i neziskových organizací. Nezbytná je také participace samotných obyvatel na tvorbě, ale hlavně na realizaci přijatých opatření a aktivit. Pro odbor zdraví Magistrátu města Brna je základním oborovým dokumentem „Plán zdraví města Brna 2018–2030“.

Plán zdraví obsahuje část analytickou včetně SWOT analýzy, dále část strategickou, zahrnující oblasti, kterým se Plán zdraví věnuje. Tyto oblasti jsou: politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence, politika zdravé rodiny, aktivní a zdravé stárnutí, podpora osob pečujících o osobu blízkou a prevence domácího násilí. Poslední, programová část zahrnuje konkrétní opatření. 

Úkolem projektu Brno–Zdravé město je podílet se přímo na aktivitách Odboru zdraví Magistrátu města Brna, spolupracovat s ostatními odbory Magistrátu města Brna v oblastech, které bezprostředně souvisí se zajištěním zdraví a zdravého životního stylu (oblast bydlení, oblast sociální, školství a sport, životní prostředí, doprava) a sledovat aktivity v oblasti bezpečnosti města, participace občanů, průmyslu, inovací, inkluze, rovnosti mužů a žen a dalších oblastí. 

V rámci Národní sítě Zdravých měst se projekt Brno – Zdravé město inspiruje zkušenostmi a příklady dobré praxe ostatních měst a předává své zkušenosti a své příklady dobré praxe. 


Aktivity projektu Brno-Zdravé město:Dokumenty


Město Brno a Fair trade

Výroční zprávy projektu Brno-Zdravé město

Činnost projektu Brno-Zdravé město do roku 2014


Užitečné odkazy


Národní síť Zdravých měst ČR

Evropská síť Zdravých měst WHO