Město Brno podporuje projekty z oblasti zdraví a zdravého životního stylu formou několika dotačních programů

Tyto dotační programy vycházejí z akčního plánu, který je nedílnou součástí oborového strategického dokumentu „Plán zdraví města Brna 2018-2030“, jež byl vypracován v rámci projektu „Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života“, finančně podpořeného z Operačního programu zaměstnanost. Strategický dokument byl statutárním městem Brnem přijat jeho schválením dne 19. června 2018 v Zastupitelstvu města Brna.,

Cílem jednotlivých dotačních titulů je podpora rodinné politiky, podpora neformálních pečovatelů, podpora prevence násilí v rodině a a podpora činností doplňujících zdravotnické služby.

Všechny důležité náležitosti najdete v níže uvedených odkazech.

Žádost o finanční dotaci z rozpočtu města Brna lze podávat výhradně na formuláři předepsaném pro daný dotační program. Struktura formuláře žádosti je zpracována s ohledem na požadavky dané jednotlivými dokumenty upravujícími poskytování dotací z rozpočtu města Brna.

Pro vyplnění formuláře je nutné mít na počítači nainstalovanou aplikaci Software602 Form Filler, pro její bezplatné stažení a následnou instalaci použijte odkaz zde.

Manuál pro instalaci aplikace Software602 Form Filler naleznete zde.