• Bc. Eva Krejčová
  odborný referent
  Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 172 445
 • Helena Šujanská
  ekonom – analytik
  Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 172 446

Základní informace

 • Řidiči vozidel opatřených označením č. O 5b nemusejí v jednotlivých případech, v nichž to charakter jejich služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání.
 • Místní příslušnost pro vydání označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče je dána místem trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby žadatele.
 • Žádost může podat: fyzická osoba vykonávající domácí zdravotní péči nebo právnická osoba vykonávající domácí zdravotní péči.

Lze úkon vyřídit elektronicky?

Ne.

Způsoby vyřízení

 • O zvláštní označení vozidla poskytovatele zdravotní péče lze požádat pouze osobně na Magistrátu města Brna, Odboru zdraví, a to v úředních hodinách:

  pondělí                8.00–17.00
  středa                  8.00–17.00
  pátek                    8.00–12.00

 • Žadatel musí doložit: v případě fyzické osoby – průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem a rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem. V případě právnické osoby – výpis z obchodního rejstříku, rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem a seznam zaměstnanců, na které bude žádat označení O 5b, včetně potvrzení, že se jedná o zaměstnance vykonávající domácí zdravotní péči.

Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Legislativní úprava

§ 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. a § 21 vyhlášky č. 294/2015 Sb.


Dokumenty