Kontakt:

 • JUDr. Eva Rabušicová
  vedoucí Odboru zdraví
  Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 172 430

Odbor zdraví

 • organizuje (spolu s dalšími partnery) projekty a kampaně na podporu zdraví a zdravého životního stylu obyvatel města,
 • je odborným garantem tvorby a realizace strategie „Plán zdraví města Brna 2018–2030“,
 • plní úkoly spojené s řešením mimořádných událostí v případě živelních pohrom, nehod nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo majetek,
 • sdílí zkušenosti a know-how v oblasti podpory zdraví a udržitelného rozvoje se zástupci Zdravých měst, Jihomoravským krajem a odbornými a participujícími subjekty v regionu i v České republice,
 • zapojuje se do mezinárodních sítí a projektů zaměřených na podporu zdraví a udržitelný rozvoj, spolupracuje se Světovou zdravotní organizací a zahraničními partnery a zabezpečuje propagaci a publicitu mezinárodního projektu Brno–Zdravé město,
 • vykonává agendy zřizovatelských funkcí a metodicky usměrňuje a kontroluje činnost příspěvkových organizací zřízených městem v působnosti odboru,
 • provádí metodickou a kontrolní činnost v oblasti hospodaření s majetkem města u zdravotnických organizací, jejichž zřizovatelem je město, nebo u právnických a fyzických osob, které využívají majetek města k zajištění zdravotnických služeb.