Kontakt:

 • Jana Hurytová
  odborný referent
  Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 172 442

Podpora neformálních pečujících

Dlouhodobá péče je kombinace zdravotních a sociálních služeb, které potřebují osoby závislé na pomoci jiné osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Neformální péče je dlouhodobá péče poskytovaná neformálním pečujícím, tj. osobou blízkou nebo asistentem sociální péče.

Neformální pečující zajišťují podle odborných studií 70–80 % péče o osoby se zdravotním postižením a seniory. Přestože je to velmi významná skupina poskytovatelů péče, je jejich vlastním potřebám věnována pozornost teprve v posledních letech.

Potřeby neformálních pečujících se odvíjejí jednak od potřeb osob, kterým poskytují péči, jednak z jejich potřeb osobních, které však jsou velmi často přehlíženy a podceňovány okolím i samotnými pečujícími. Poskytování péče je fyzicky i psychicky náročná činnost, přitom se lidem, kteří tuto péči poskytují, nedostává podpory, kterou potřebují, výcviku a nácviku dovedností, které situace vyžaduje.

Zajištění dlouhodobé péče prostřednictvím neformálních pečujících, i když s sebou nese snížení zátěže veřejných systémů sociální péče, není dostatečně finančně podpořeno tak, aby kompenzovalo nutnost vzdát se svého zaměstnání nebo přijmout méně atraktivní a často hůře placené místo. 

Neformální pečující, zvláště pokud poskytuje nepřetržitou péči, je pod velkým psychickým tlakem, pociťuje velkou únavu a pocity selhání, opuštěnosti a často i viny, pokud má pocit, že již není schopen dostát nárokům, které jsou na něho kladeny. Dlouhodobá péče má nepříznivý vliv na zdravotní stav pečujících – v oblasti fyzické i psychické.

Neformálně pečující potřebují podporu a pomoc na všech úrovních od úrovně státu až po úroveň obce.

Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů

V březnu roku 2016 byl Zastupitelstvem města Brna schválen dotační titul „Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů“, jehož cílem je podpora neformálně pečujících osob, aktivit nestátních neziskových organizací na podporu neformálně pečujících osob a neformální péče.

Žádosti mohou být na tento dotační program podávány pouze na základě Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna pro příslušný rok v programu „Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů“.

Účel, na který mohou být peněžité prostředky poskytnuty:

V rámci uvedeného dotačního programu budou podporovány následující aktivity:

 • programy na podporu stability rodiny a posilování partnerských vztahů, které jsou ohroženy z důvodu péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora;
 • programy pro osoby pečující o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora;
 • vzdělávání pečujících osob o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora;
 • osvětově vzdělávací aktivity na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora;
 • zpracování odborných studií a analýz na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora;
 • poskytování poradenství a podpory osobám pečujícím o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora v jejich přirozeném prostředí;
 • vydávání propagačních materiálů a publikací k tématu neformálně pečující osoby;
 • programy na podporu pozůstalých při očekávané i neočekávané ztrátě bez rozdílu věku a příčiny úmrtí.

Memorandum o spolupráci

V květnu roku 2019 bylo v rámci „Plánu zdraví města Brna 2018-2030“ mezi statutárním městem Brnem a sedmi neziskovými organizacemi uzavřeno „Memorandum o spolupráci“. V květnu roku 2021 bylo s ohledem na uplynutí původní platnosti memorandum nyní již s pouze pěti organizacemi obnoveno.

Memorandum bylo obnoveno s těmito organizacemi:

Unie pečujících z. s.
se sídlem Klecandova 24, 613 00 Brno
IČO: 04157575
zastoupený Ing. Zdeňkou Michálkovou

Klára pomáhá z. s.
se sídlem tř. Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno
IČO: 01277812
zastoupený Renátou Klímovou

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s., pobočný spolek BRNO
se sídlem Lomená 530/44, 617 00 Brno
IČO: 64326837
zastoupený Ing. Josefem Boldišem

Diakonie ČCE – středisko v Brně
se sídlem Hrnčířská 894/27, 602 00 Brno
IČO: 48515752
zastoupená Mgr. Lenkou Svobodovou

Svaz tělesně postižených v České republice z. s., městská organizace Brno
se sídlem Mečová 368/5, 602 00 Brno
IČO: 15545601
zastoupený Miroslavou Ptáčkovou

Účelem spolupráce v oblasti podpory neformálně pečujících osob je společný zájem na:

 1. Zlepšení postavení neformálně pečujících osob.
 2. Podpoře systémových změn v oblasti neformální péče.
 3. Otevření dialogu mezi politickou reprezentací města Brna a zástupci organizací, sdružujících neformální pečující, o řešení situace a možné podpory a pomoci neformálním pečujícím.
 4. Implementaci podpory neformálních pečujících do komunitních plánů i rodinné politiky města Brna.
 5. Posílení přirozených rodinných vazeb a zvýšení rodinné solidarity a mezigeneračního soužití.
 6. Zvýšení informovanosti veřejnosti o přínosech i problémech neformálních pečujících.
 7. Podpoře neformálních pečujících formou informací, výcviku a nácviku dovedností, které vyžaduje situace dlouhodobé péče o seniora nebo zdravotně postiženého člena rodiny.

Ke stažení:

Zajímavé odkazy:

Neformální péče – on-line kurz
Pečuj doma
Revue pro sociální politiku a výzkum