Individuální dotace jsou dotace na účel určený konkrétním žadatelem v žádosti, tj. na jiný účel, než který je v příslušném kalendářním roce podporován některým z vyhlášených dotačních programů.

Z podané žádosti musí být zřejmý přínos projektu pro statutární město Brno.

Ve výjimečných případech, hodných zvláštního zřetele/veřejného zájmu, může být poskytnuta individuální dotace i žadateli, který mohl vzhledem k charakteru projektu podat žádost v rámci vyhlášeného dotačního programu. Odůvodnění objektivních příčin však musí být uvedeno v žádosti.

Individuální dotace se přijímají v průběhu celého kalendářního roku.

Žadatel nesmí podávat opakovaně žádost o individuální dotaci na totožný účel/projekt poté, kdy jeho žádost o dotaci na stejný účel/projekt nebyla v tomtéž roce schválena Radou města Brna, resp. Zastupitelstvem města Brna.

Kontakt:

 • Ing. Iveta Kučerová
  referent pro rodinu
  Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 172 435
 • Julie Prosková
  odborný referent
  Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 172 440
 • Jana Hurytová
  odborný referent
  Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 172 442

Ke stažení:

Dotační pravidla

Žádost o finanční dotaci z rozpočtu města Brna – Formulář (zip)

Finanční vypořádání dotace – Formulář

Závěrečná zpráva – Formulář